הכירו את חוק חובת מכרזים (1992)

חוק חובת מכרזים משנת 1992 (התשנ"ב) מחייב כל גוף ציבורי במדינת ישראל לפרסם מכרז פומבי בטרם בחירת המועמד המתאים לביצוע פרויקט, אספקת מוצר או מתן שירות בתשלום לאותו גוף. חובת הציות לחוק ולתקנות הנגזרות ממנו חלה על תאגידים, חברות ממשלתיות, קופות חולים ומשרדי הממשלה השונים. קבלת פטור מפרסום מכרז ממשלתי מותרת אך ורק לפי הפירוט שמוגדר בנוסח החוק ובתקנות שהותקנו מכוחו, ואי ציות לכך מחייב את ביצוע הליכי הבירור, האכיפה והענישה המוגדרים בחוק. אם יש משרד ממשלתי כלשהו שמצופה ממנו להקפיד ביתר שאת על פרסום מכרזים ממשלתיים בהתאם לחוק זה – הרי שמדובר  במשרד המשפטים.

אילו מכרזים ממשלתיים מפרסם המשרד?

  • מכרזים למתן שירותים משפטיים – מכרזים ממשלתיים משרד המשפטים פונים לעיתים קרובות לבעלי מקצוע הפועלים בתחום, דוגמת מתן שירותי ייעוץ משפטי למשרד, לפרקליטות המדינה או לסניגוריה הציבורית.

  • מכרזים למתן שירותים תומכים – לא כל השירותים בהם נעזר המשרד קשורים בהכרח לתחום המשפטים. מכרזים ממשלתיים משרד המשפטים כוללים למשל גם שירותי תמיכה במערכות מחשוב וטכנולוגיה מתקדמות או השגחה על נבחנים בבחינות הסמכה שונות של המשרד. 

  • מכרזים לאספקת מוצרים  - בדומה לכל משרד ממשלתי, חלק נכבד של מכרזים ממשלתיים משרד המשפטים קשור באספקה של מוצרים דוגמת ציוד ניקיון, ציוד משרדי או תווי שי לחג בעבור עובדי המשרד.  

חיפוש חכם באתר משרד המשפטים

אתר האינטרנט של משרד המשפטים מאפשר לבצע בו חיפוש חכם של מכרזים בעזרת חתכי חיפוש שונים. כך תוכלו לסנן את החיפוש בצורה שתפיק אך ורק מכרזים רלוונטיים בעבורכם – החל מדרישות הסף, דרך מועדי הגשת המועמדות וכלה בסוג המכרז המדובר (מכרז פומבי, מכרז לקבלת מידע וכו'). המכרזים של משרדי הממשלה השונים נוהגים להיות מנוסחים בצורה נהירה וחד משמעית, כזו שאינה מותירה מקום לספק בדבר המועמדים הרלוונטיים להגשת מועמדות. בכל מקרה של התלבטות תוכלו כמובן להגיש שאילתא לגורם המנהל את המכרז, אולם חשוב להקפיד לעשות זאת פרק זמן מספק בטרם סגירת המכרז להגשת מועמדויות חדשות.