ניהול פרוייקטים - רשימת פרוייקטים

 
 
חברת הורן יועצים בע"מ בעלת ניסיון רב בתחום של ניהול פרוייקים ומנהלת היום ובעבר פרויקטים רבים בתחומי המחשוב והמכרזים. עם הפרויקטים הגדולים והרציניים במיוחד, אותם ניהלה החברה במהלך השנים, נמנים:
 

ניהול פרוייקטים - המשרד לקליטת העלייה

 
 • ניהול מלא ושוטף של הפרויקט להקמה של מערך מחשוב חדש למשרד, הפרוס על כל הארץ, כולל:
 
 • וניהול של מכרזים בתחומי התוכנה, החומרה ותשתית התקשורת.
 • בדיקת ההצעות וייעוץ בבחירת הספקים.
 • ניהול ביצוע הרכישות וההתקשרויות.
 • ניהול ופיקוח על המימוש עד לסיומו של הפרויקט.
 
 • ניהול של פרויקטים מורכבים להקמת מערכות מחשוב שונות.
 • ניהול של מכרזים רבים בתחום התקשוב, למשל: תשתיות מחשוב, תשתית תקשורת, שירותי מחשוב ומיקור-חוץ (Outsourcing).
 • ניהול של התקציבים והרכש.
 • ייעוץ אסטרטגי וארגוני שוטף להנהלת המשרד ולהנהלה של האגף למערכות מידע, משנת 1989 ועד היום.
 • הכנה וניהול של מכרזים בתחומים נוספים, כגון: תגבור לימודי לילדי עולים, בינוי, שירותי דפוס.
 
 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

 
 
 • בחינה של פרויקטים בתוכנה וייעוץ מקצועי שוטף בתחום המחשוב למדען הראשי ולדרגים השונים בלשכתו, משנת 1990 ועד זמן זה.
בתחום של בחינת הפרויקטים, ניתן דגש על בדיקה מקצועית מעמיקה של פרויקטים לפיתוח של מוצרי-תוכנה לשם יצוא, משלב הייזום שלהם, עבור בבחינה מקצועית-מחשובית-טכנולוגית של התכנית ושל המוצרים המוצעים, בחינת התכנית העסקית והשיווקית, ליווי הפרויקט בכל שלבי ביצועו (כנציג של המדען הראשי), וכלה בבדיקה של העמידה ביעדי התכנית.
 • ייעוץ למינהל לתעשיות עתירות ידע בשני תחומים חשובים:
 
 
 
538
 
 
 
 
 
 
 
 • בחינה של תכניות לפיתוח של מוצרים עתירי-ידע.
 • בחינה, פיקוח ובקרה על תכניות לפיתוח של הון-אנושי בתעשייה.
 • ייעוץ למרכז ההשקעות בבחינה של תכניות השקעה.
 

ניהול פרוייקטים - משרד המשפטים

 
 
 • ניהול הפרויקט והשתתפות פעילה ומקיפה בצוות האפיון של מערכת מחשוב חדשה ורבת-היקף לפרקליטויות במשרד המשפטים, כולל:
 
 
 • אפיון וניתוח.
 • הכנה של מסמכי אפיון ושל מפרט לבחירת ספק למימושה של המערכת.
 
 • ניהול, ליווי ותיאום של הפרויקט למימושה של המערכת הנ"ל בפרקליטויות (כולל שירותי אפיון מעמיקים).
 • אפיון של מערכות מחשוב חדשניות עבור יחידות נוספות במשרד המשפטים:
 
 • הסנגוריה הציבורית.
 • האגף לסיוע משפטי.
 • אגף האפוטרופוס הכללי.
 • שירותי ייעוץ לאפיון, לניתוח ולהגדרת דרישות למערכות מחשוב עבור רשם הפטנטים, רשמת מאגרי המידע ואחרים.
 

ניהול פרוייקטים - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 
אספקה של שירותי ייעוץ להכנה ולניהול של מכרזים במכלול הנושאים והתחומים של המשרד.
 

ניהול פרוייקטים - כנסת ישראל

 
טיפול מעמיק בשני מכרזים רבי-היקף, תוך מימוש של כל השלבים הרלוונטיים, עד להתקשרויות עם הספקים הזוכים:
 • האחד – להקמה ולאספקה של מערכת יישומית חדשה לניהול התהליכים הפרלמנטריים והמידע בכנסת (מערכת "סנהדרין").
 • השני – לקבלה של שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות המחשוב במתכונת של מיקור חוץ.
 
 

ניהול פרוייקטים - משרד החינוך

 
 • הכנה ומימוש של מכרז רב-היקף לתחזוקה ולתמיכה במערכות המחשוב במוסדות החינוך בכל רחבי הארץ. העבודה כללה, בין השאר:
  • דיונים עם הרשויות המקומיות ועם האחראים על האספקה של החומרה ושל התשתיות.
  • ייעוץ בהגדרת הדרישות וקביעה של תכולת הפרויקט.
  • הגדרה של מעבדות השירות ושל כיתות ההדרכה.
  • בחינה של ההיקף התקציבי ושל היבטים משפטיים מגוונים.
  • הכנת המכרזים, פרסומם וניהול המימוש שלהם.
  • בחירה של הספקים הזוכים.
  • הצגה של החומר בוועדות השונות.
 • הכנה של מכרז לארגון של לימודים טכנולוגיים.
 • הכנה של מכרז להטמעת המחשוב בבתי הספר.
 
 

משרד האוצר, אגף המכס והמע"מ

 
הכנה ומימוש של מכרז בנושא מיקור-חוץ של מערכות המחשוב ברחבי הארץ:
 • ייעוץ טכנולוגי להנהלה.
 • אפיון של צרכים והגדרת דרישות.
 • הכנה של מפרטים לפי נוהל מפת"ח.
 

המוסד לבטוח לאומי

 
 • הכנה של מסמכי מכרז למערכות ממוחשבות לשיבוץ של רופאים ושל ועדות רפואיות.
 • שירותי ייעוץ לתכנון של מערכת חדשנית לביטוח ולשכר.
 

המועצה להשכלה גבוהה

 
 • משנת 1989, ייעוץ בכל הקשור למדיניות של המועצה ושל הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) לגבי המחשוב האקדמי בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
 • ייעוץ כוללני בתחום המחשוב, וכן בתחום הארגוני והאסטרטגי להנהלת המועצה.
 • הכנת מכרזים ומימושם, למשל:
 
 • של אתר אינטרנט (וכן חידושו ושדרוגו, לאחר מספר שנים).
 • פריסה של תשתית תקשורת.
 • ארגון המידע במועצה.
 • מערכת לניהול הפעילות של המועצה ולמתן שירותים של משרד ממוחשב.
 • ועוד.
 

רשות שדות התעופה

 
משנת 2001 וזמן זה – אספקה שוטפת של שירותי ייעוץ מקצועיים ברמה גבוהה ובמגוון תחומים, כגון:
 • הכנה וניהול של מכרז לתחזוקה ולתמיכה במכלול מערכות המחשוב ברשות (מס"ר – מרכז סיוע ראשי).
 • הכנה וניהול של מכרז לקבלה של שירותי מחשוב על ידי אנשי-מקצוע ומומחים במגוון תחומים של טכנולוגיית המידע.
 • ייעוץ במגוון היבטים של אבטחת מידע, כולל הכנה של מפרטים ומסמכי מכרז בנושא.
 • ייעוץ מעמיק בנושא של נוהל מפת"ח ונוהל מכרזים.
 • ליווי הפרויקט לבנייה של אתר אינטרנט חדש של הרשות.
 • אפיון טכנולוגי, ייעוץ לכתיבה של מסמכי מכרז וליווי של הליכי מחשוב במערכת ייעודית.
 

הרשות הממשלתית למים ולביוב

 
משנת 2006 ואילך, אספקה של שירותי ייעוץ בתחום המכרזים, כגון:
 • אפיון, הכנה וניהול של מכרזים לאספקה של אבזרים חוסכי מים ("חסכמים") למשקי הבית בישראל ולאספקה של אבזרים אנטי-ונדליים כאלה לכוחות הבטחון.
 • הכנה של מפרטים למכרזים לקבלה של שירותי ייעוץ על ידי מומחים בתחום המים.
 • הכנה של מפרט למכרז מסגרת לקבלת שירותים של קבלנים לביצוען של עבודות תשתית בתחום המים (צווים לתיקון המעוות).
 • אספקה של שירותי מומחים ליחידת המכרזים של הרשות בכל הקשור להכנה ולניהול של מכרזים.
 

נציבות הקהיליה האירופית (השוק האירופי המשותף)

 
שירותי ייעוץ לבחינה של פרויקטים רבי-היקף, מקיפים ומשולבים בתקשוב (על ידי קונסורציה בינלאומיים), הנערכים במסגרת הקהילייה האירופית וכוללים את כל מדינות הקהילייה.
השירותים כוללים בדיקה מקצועית ומעמיקה של הפרויקטים, מן השלבים המקדמיים של תכנון והגשת בקשה לתמיכה מטעם הנציבות ועד לשלבי המימוש (כולל בקרה על הביצוע).
שירותים אלה ניתנים החל משנת 2001 ונמשכים עתה.
 

שירותי הדם של מד"א ו-ARMDI (ארגון ידידי מד"א בארה"ב)

 
 • ניהול כל ההיבטים של הפעילות המגוונת למחשוב של שירותי הדם, בין השאר:
 
 • הנהלה בהיבטים אסטרטגיים, טקטיים ותפעוליים של תקשוב.
 • תכנון מחדש של מערך המחשוב ואפיון של תפישת הפתרון ושל הכלים.
 • ניתוח ואפיון של מערכות ייעודיות והכנה של מפרטים למימושן.
 • ניהול הפרויקטים.
 • מימוש המערכות והכנסתן לפעולה.
 • תכנון ופריסה של תשתית תקשורת מודרנית ומקיפה.
 • ניהול ומעקב אחר רכש הציוד ויבואו מחו"ל.
 
 
 • ניהול ומימוש של מכרז בינלאומי מקיף לאספקה של מערכת חדשה לניהול שירותי הדם של מדינת ישראל, כולל ההיבטים הטכניים, הפיננסיים והמשפטיים, הכרוכים ברכש של התוכנה והחומרה, של כוח-האדם המקצועי ושל ההתקשרות עם הגופים השונים, המעורבים בפרויקט, בארץ ובחו"ל.
 • אפיון, ניתוח, כתיבה ומימוש של מערכות ייעודיות-ייחודיות לשירותי הדם והכנסתן לפעולה.
 
 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 
סיוע מקצועי בהכנה ובהגשה של הצעה למחקר לתכנית המסגרת של הקהילה האירופית – FP7.
 

צנורות המזרח התיכון בע"מ

 
אספקה של שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע:
 • אפיון של המצב הקיים בחברה.
 • ניתוח של מידת החשיבות של סוגי המידע השונים.
 • קביעת מדיניות בתחומי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע.
 • כתיבת מסמך לקביעה של המדיניות ולדרכי הטמעתה בחברה.